ගුරු සංගමයෙන් චෝදනා

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ ගුරුවරුන් 1200ට ගුරු අතිරික්තයක් පවතින ජාතික පාසල් සඳහා පත්වීම් ලබාදීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් කටයුතු කර ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි.

එහි ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් දුෂ්කර පාසල්වල සිටින ගුරුවරුන්ට ජාතික පාසල්වලට පැමිණීමට තිබෙන අවස්ථාව අහිමි වන බවයි.

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවලින් පිටවන ගුරුවරුන්ට පළමු පත්වීම පුරප්පාඩු පවතින පාසල් සඳහා ලබාදිය යුතු වුව ද මෙලෙස ජාතික පාසල්වලට ලබාදීම බරපතළ ගැටළුවක් බව ද ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කරයි.

Comments

comments