ඉදිරියේ දී පිහිටුවන ආර්ථික කවුළු මෙන්න

රජය විසින් ආර්ථික කවුළු පිහිටුවීමට කටයුතු යොදවමින් පවතිනු ලබන බව පසුගිය දා එළිදක්වන ලද ‘V2025 පොහොසත් රටක්’ ආර්ථික දැක්ම ප්‍රකාශ කර සිටී. මෙමඟින් ආර්ථික පුනර්ජීවනය හ සියලුම ජන කොටස්වල සෞභාග්‍ය සහතික කරනු ලබන බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

නිරිතදිග ආර්ථික කවුළුව, අධිවේගී මාර්ග ජාලය ප්‍රෙයා්ජනයට ගනිමින් ගාල්ල, හම්බන්තොට හා මොණරාගල, මහනුවර හා කොළඹ සම්බන්ධ කෙරයි. මෙහි දෙවන අදියර පොතුහැර හරහා දඹුල්ලට සම්බන්ධ කරනු ඇත. තවද මෙම ආර්ථික කවුළුවට දැනට ස්ථාපිත ප්‍රඡාන අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළ දෙකක් ප්‍රධාන වරායන් දෙකක් ද ඇතුළත් වේ.

ඊසානදිග ආර්ථික කවුළුව තුළින් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල මහා පරිමාණ සංවර්ධනයකට මග පෑදෙනු ඇත. තවද මොරගහකන්ද හා මල්වතු ඔය වාරි ව්‍යාපෘතිවල පූර්ණ ප්‍රතිලාභ ද හිමිවනු ඇත.

උප ආර්ථික කවුළුව, කෘෂිකාර්මික හා සංචාරක අංශ දියුණු කිරීම පිළිස, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයන් නුවර-කොළඹ අධිවේගී මාර්ගය සමග ද මත්තල හරහා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය සමග ද සම්බන්ධ කෙරේ.

කොළඹ හා ත්‍රිකුණාමලය සම්බන්ධ කරන ආර්ථික කවුළුව කාර්මික සංවර්ධනයට උපකාරී වනු ඇත.

Comments

comments