දේශයක සීමාවක මනුස්ස ජීවිත කියන්නේ පාස්පෝට් කොල කැල්ලකට – Krishan Rajapakshe

වතුරට වඩා
ලේ ඝණකමයි
තියරියට කිව්වාට
දේශයක සීමාවක
මනුස්ස ජීවිත කියන්නේ
පාස්පෝට් කොල කැල්ලකට

සීත සෘතුවක් වූනාට
මනරම් වන්නේ කොහොමද
සීත සෘතුවටත් පෙරම
මනුස්සකම් ගල් ගැසුනු කාලෙක

උතුර දකුණු රේඛාව අතර
ජීවිත අතර දාන සෙල්ලම
සල්ලි මලු වලින් ගැනිය හැකිද
සීතලට ගල්ගැසුව සිරැර
පුවත් මවන්නටම ඕනේද
ඝණවුනු හෘදයන්ට
මිනිස් උණුසුමක් දැනෙන්නට

සර්බියානු බෝඩරයක
මෙදිතේරියානු වෙරළක
ග්‍රීක පාලු දූපතක
ලිබියානු සාගර පතුලක
සහරා කතරක
ගල් ගැසුනු
අපේ පන්තියේ උන්නම් කොපමනද
පන්තියම වෙරළට ගොඩගලන්නම ඕනේද
හදවත් ගැහෙනවා දැනෙන්නට

රෑපවාහිනි තිර මතට
ප්‍රාණ නිරැද්ධ සිරැර
ගොඩගලන්නම ඕනේද
අපේ පන්තියේ ප්‍රාණ
තවත්නම් කියයක්ම ඕනේද
පාස්පොට් කඩදාසිවලට වඩා
හුස්ම වැටෙන හදවත්
උනුසුම් බව දැනෙන්නට.

Comments

comments